Wat betekent de Arbowetwijziging voor de OR?

5 januari 2016 | Door redactie

De inhoud van het wetsvoorstel met de wijzigingen voor de Arbowet is bekend en daarin staan ook een hoop wijzigingen die belangrijk zijn voor de ondernemingsraad (OR). Zo speelt de OR straks een grote rol bij de benoeming van de preventiemedewerker en hebben de bedrijfsarts, preventiemedewerker en OR recht op onderling overleg.

Het kabinet wil een groter draagvlak en meer betrokkenheid bij de keuze van de preventiemedewerker. De OR heeft nu al instemmingsrecht over het takenpakket van de preventiemedewerker, maar volgens het wetsvoorstel voor wijziging van de Arbowet (pdf) moet het instemmingsrecht ook gelden voor de benoeming van de preventiemedewerker en hoe de positionering in de organisatie zal zijn. Het geeft de OR medeverantwoordelijkheid voor het functioneren van de preventiemedewerker. Stemt de OR niet in, dan is artikel 27 WOR lid 3 tot en met 6 van toepassing. Bijna een derde van de werkgevers blijkt de OR nu al om instemming te vragen bij de benoeming van de preventiemedewerker. Is de wet eenmaal ingegaan (waarschijnlijk per 1 januari 2017), dan geldt het instemmingsrecht nog niet voor de zittende preventiemedewerker.

Instemmingsrecht op contract met de arbodienst

Daarnaast is het belangrijk voor uw OR om te weten dat er basiscontracten komen met de arbodienst die aan een aantal minimumeisen moeten voldoen. Uw instemmingsrecht is hierop immers van toepassing. Na wijziging van de wet hebben organisaties één jaar de tijd om ervoor te zorgen dat het contract voldoet aan de nieuwe eisen.

OR overlegt met de bedrijfsarts

Een andere belangrijke wijziging is dat het overleg tussen de bedrijfsarts, preventiemedewerker en OR wettelijk wordt vastgelegd. Daardoor raakt de bedrijfsarts meer betrokken bij het beleid voor gezond en veilig werken. Ten slotte komt er meer handhaving vanuit Inspectie SZW op het recht van de OR op een afschrift van een advies over de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). In de praktijk bleek dat dit voor de OR lastig te verkrijgen was.