Vragen over: grote en kleine werkgevers voor de Whk

29 juli 2019 | Door redactie

Werkgevers moeten over het loon van werknemers de premies werknemersverzekeringen betalen. Eén van die premies is de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk). Hoe wordt de hoogte van die premie bepaald?

De gedifferentieerde premie Werkhervattingskas bestaat uit een deel voor de Ziektewet (ZW) en een deel voor de WGA-uitkeringen voor flexibele en vaste krachten. Organisaties die eigenrisicodrager zijn geworden voor één van die verzekeringen, betalen dat deel van de premie niet meer. De hoogte van de premie hangt af van de grootte van de organisatie.

Hoe is de Whk-premie opgebouwd?

Voor het vaststellen van de gedifferentieerde premie Whk is het van belang of uw organisatie een kleine, grote of middelgrote werkgever is. De grens tussen kleine, middelgrote en grote werkgevers hangt af van de premieloonsom van twee jaar geleden (t-2).

Hoe wordt de premie voor grote werkgevers bepaald?

Voor de Whk is er in 2019 sprake van een grote werkgever als de loonsom over 2017 meer dan € 3.310.000 bedraagt. In dat geval krijgt de werkgever in het najaar een beschikking van de Belastingdienst met de premie voor het volgende kalenderjaar. Die premie is gebaseerd op de instroom in de ZW of WGA vanuit de organisatie in het verleden. De Belastingdienst bepaalt het individuele werkgeversrisicopercentage door het totale bedrag aan WGA- of ZW-uitkeringen aan uw (ex-)werknemers over 2017 te delen door uw gemiddelde premieloon over 2013 tot en met 2017. Uw organisatie kan bezwaar maken tegen de beschikking. Het is dan ook zaak om de Whk-beschikking goed te controleren.

Hoe wordt de premie voor kleine werkgevers bepaald?

Uw organisatie is in 2019 een kleine werkgever als de loonsom in 2017 maximaal € 331.000 bedroeg. In dat geval wordt de premie voor de Whk op sectorniveau vastgesteld. De werkgever ontvangt in november of december een mededeling met de sectorpremie die hij het volgende jaar moet betalen.
Als uw organisatie geen premieloon over 2017 heeft om als uitgangspunt te nemen, beschouwt de Belastingdienst uw startende organisatie altijd als kleine werkgever.

Hoe wordt de premie voor middelgrote werkgevers bepaald?

Voor werkgevers met een premieloonsom in 2017 tussen de € 331.000 en € 3.310.000 geldt een combinatie van sector- en individuele premie voor de Whk. De precieze hoogte van het premieloon van uw organisatie in 2017 bepaalt of het individuele premiepercentage of het sectorale premiepercentage zwaarder weegt. Ook als uw organisatie een middelgrote werkgever is, kunt u bezwaar maken tegen de beschikking.