Compensatie transitievergoeding bij ziekte uitgesteld

20 oktober 2020 | Door redactie

Het kabinet stelt de compensatieregeling voor transitievergoedingen bij bedrijfsbeëindiging door ziekte of gebreken van de werkgever uit. Voor transitievergoedingen bij pensionering of overlijden van de werkgever is wel vanaf 1 januari 2021 compensatie aan te vragen.

Minister Koolmees van SZW heeft dit bekendgemaakt in een brief aan de Tweede Kamer. In het regeerakkoord is opgenomen dat werkgevers in 2 situaties compensatie kunnen aanvragen voor betaalde transitievergoedingen. Ten eerste is het sinds 1 april 2020 mogelijk compensatie aan te vragen voor transitievergoedingen bij ontslag vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid (artikel). De tweede compensatieregeling gaat in per 1 januari 2021. Vanaf dan kunnen kleine werkgevers compensatie aanvragen voor betaalde transitievergoedingen als de onderneming is beëindigd vanwege pensionering of overlijden van de werkgever. Oorspronkelijk zou dit ook het geval zijn bij bedrijfsbeëindiging vanwege ziekte of gebreken van de werkgever, maar dit onderdeel is tot nader orde uitgesteld. De beroepsverenigingen en UWV zijn nog in discussie over hoe getoetst kan worden of de werkgever als gevolg van ziekte of gebreken zijn werkzaamheden niet kan voortzetten.

Vervallen van arbeidsplaatsen voorwaarde voor compensatie

Met de compensatieregeling voor bedrijfsbeëindiging wil het kabinet voorkomen dat het betalen van transitievergoedingen leidt tot een onevenredig zware financiële last voor kleine werkgevers. Om in aanmerking te komen voor compensatie gelden een aantal voorwaarden. Zo moet het gaan om een kleine onderneming met minder dan 25 werknemers. Verder moet UWV voor minstens één werknemer toestemming verlenen de arbeidsovereenkomst op te zeggen om bedrijfseconomische redenen, en specifiek het vervallen van arbeidsplaatsen vanwege beëindiging van werkzaamheden. De overige contracten kunnen ook op andere manieren zijn beëindigd, bijvoorbeeld van rechtswege of met wederzijds goedvinden. De definitieve regeling voor het aanvragen van compensatie bij bedrijfsbeëindiging is nog niet gepubliceerd.