Eerste Kamer stemt in met compensatie transitievergoeding

13 juli 2018 | Door redactie

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel waarin de compensatie van de transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid is geregeld. Hierdoor kunnen werkgevers waarschijnlijk per 1 april 2020 een compensatie aanvragen.

Het wetsvoorstel is nog vóór het zomerreces goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer, zodat UWV voldoende tijd heeft om de regeling voor te bereiden. Nu de Eerste Kamer haar akkoord heeft gegeven, krijgen werkgevers definitief een compensatie voor de transitievergoeding die zij na twee jaar ziekte aan een werknemer moeten betalen. In het concept van de Regeling compensatie transitievergoeding werd eerder aangekondigd dat werkgevers de compensatie op zijn vroegst per 1 april 2020 kunnen aanvragen. Werkgevers kunnen de compensatie straks ook met terugwerkende kracht krijgen voor transitievergoedingen die zij sinds 1 juli 2015 hebben betaald aan werknemers die na twee jaar ziekte zijn ontslagen. Het is daarvoor belangrijk dat zij bepaalde documenten in hun administratie bewaren.

Geldt er een ondergrens voor omvang werkgever?

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel als hamerstuk (zonder stemming) aangenomen. Wel wil de fractie van GroenLinks graag meer helderheid over de werkgevers die voor de compensatie in aanmerking kunnen komen: geldt dit voor alle werkgevers of is er een grens voor het aantal werknemers dat een werkgever in dienst moet hebben om de compensatie voor de transitievergoeding te ontvangen?

Vervangende cao-voorziening hoeft niet meer gelijk te zijn

In het wetsvoorstel is ook een andere belangrijke maatregel opgenomen: een vervangende cao-voorziening (denk aan een eigen vergoedingsregeling, scholingsfaciliteiten of outplacement) hoeft straks niet meer gelijkwaardig te zijn aan de transitievergoeding. Het is aan cao-partijen om hier goede afspraken over te maken. Wel kan het afspreken van zo’n vervangende voorziening in de cao straks alleen bij bedrijfseconomisch ontslag.