Goed verzuimbeleid voor terugdringen van verzuim

15 november 2023 | Door redactie

In het verzuimbeleid hoort beschreven te staan hoe dat traject in uw organisatie is ingericht en welke partijen daarbij een rol spelen. Zo kan erin zijn opgenomen of er bijvoorbeeld een interne of externe casemanager bij verzuim betrokken is.

Het verzuimbeleid van een organisatie (artikel) beschrijft wat de werkgever doet om (langdurig) verzuim te voorkomen en hoe de verzuimbegeleiding van de organisatie (tool) is ingericht. Meldt een werknemer zich ziek, dan krijgt de werkgever te maken met de regels uit de Wet verbetering poortwachter. Die bepalen dat werkgever en werknemer zich allebei moeten inspannen voor een vlotte terugkeer naar werk. Voor de re-integratie moeten een aantal verplichte stappen worden doorlopen. Het is belangrijk om deze op tijd te uit te voeren, want anders loopt de werkgever risico met een loonsanctie geconfronteerd te worden.

Instemmen met verzuimprotocol

Wil de werkgever een verzuimprotocol of verzuimbeleid invoeren of het bestaande protocol of beleid aanpassen, dan moet hij dit voorleggen aan de ondernemingsraad (OR) of de personeelsvertegenwoordiging (PVT). Die hebben volgens artikel 27 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) instemmingsrecht op het invoeren en wijzigen van regelingen die met de personeelszaken en arbeidsomstandigheden te maken hebben. Het verzuimbeleid en -protocol vallen daar ook onder. De OR of PVT hebben eveneens iets te zeggen over de keuze voor de arbodienstverlener en het afsluiten van het basiscontract (tool). De OR moet ook instemmen met de inhoud daarvan. Betrek ze er dus op tijd bij.