Verzamelwet SZW 2024 door Tweede Kamer

27 oktober 2023 | Door redactie

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het voorstel voor de Verzamelwet SZW 2024. Het wetsvoorstel brengt diverse kleine wijzigingen aan in de arbeids- en socialezekerheidswetgeving, zoals de Wet arbeid en zorg (WAZO).

De Verzamelwet SZW 2024 bevat zogenoemd ‘klein beleid’; kleine wijzigingen in bestaande wet- en regelgeving. Grote veranderingen komen altijd in een apart wetsvoorstel. Het wetsvoorstel is door de Tweede Kamer als hamerstuk afgedaan. Dat betekent dat het zonder stemming is aangenomen. De Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid bespreekt op 31 oktober 2023 de verdere wetgevingsprocedure. De Eerste Kamer kan het wetsvoorstel in principe niet meer wijzigen, maar alleen aannemen of verwerpen.

Update 06-11-23: ook in de Eerste Kamer wordt het wetsvoorstel als hamerstuk afgedaan.

WAZO-uitkering valt lager uit

De relatief grootste wijzigingen zijn voor de WAZO. De WAZO regelt dat bepaalde personen die niet verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen, zoals een directeur grootaandeelhouder (dga) (infographic), toch een uitkering kunnen krijgen bij het aanvullend geboorteverlof (artikel) en het betaald ouderschapsverlof (artikel). Deze uitkering bedraagt 70% van het minimummaandloon, naar rato van de arbeidsduur per week. Voor de uitvoering rekent UWV echter standaard met de maximale arbeidsduur van 40 uur per week, zoals vastgelegd in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. Afgesproken is dat de norm van 40 uur wordt teruggebracht naar 36 uur bij invoering van een wettelijk minimumuurloon. Nu de Wet invoering minimumuurloon per 1 januari 2024 in werking treedt, zal ook de normomvang van een fulltime dienstverband voor dga’s per 1 januari 2024 worden teruggebracht tot 36 uur.

Ouderschapsverlof weigeren niet toegestaan

Verder schrapt de Verzamelwet SZW uit de WAZO dat een werknemer die in het buitenland werkt, geen recht heeft op (betaald) ouderschapsverlof als een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang zich hiertegen verzet. Volgens een Europese richtlijn over werk-privébalans is het weigeren van verlof wegens een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang namelijk niet toegestaan. Alleen de invulling van het verlof is te wijzigen met een zwaarwegend belang.

Verschil tussen WW en uitvoeringspraktijk

De Werkloosheidswet (WW) regelt dat een werknemer geen recht heeft op een WW-uitkering bij een verlies van minder dan vijf contracturen per kalenderweek, tenzij dat verlies meer is dan de helft is van zijn totale contracturen. Dit stond in de wet echter niet juist, waardoor de wettekst niet aansloot bij de uitvoeringspraktijk. De Verzamelwet SZW 2024 past dit aan.