Oproepkracht recht op loon bij afzegging binnen 4 dagen

17 april 2018 | Door redactie

Het voorstel voor de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) wijzigt de regels voor oproepkrachten met een nulurencontract en een min-maxcontract. Zo moet de werkgever straks jaarlijks een aanbod doen aan een oproepkracht voor een vaste arbeidsomvang.

Op dit moment kan een oproepkracht met een nulurencontract of een min-maxcontract na 3 maanden een beroep doen op het rechtsvermoeden arbeidsomvang. Dit houdt in dat zo’n oproepkracht recht kan hebben op de gemiddelde arbeidsduur van de 3 voorgaande maanden. Een werknemer die een contract op basis van deze arbeidsduur wil, moet hiervoor wel zelf naar de rechter stappen. De WAB wijzigt dit.

Werkgever moet jaarlijks aanbod doen voor vaste omvang

Als de Tweede en Eerste Kamer met het voorstel voor de WAB instemmen, moet de werkgever jaarlijks een aanbod doen voor een vaste arbeidsomvang aan een werknemer met een nulurencontract of min-maxcontract. Deze arbeidsomvang is gebaseerd op de gemiddelde gewerkte arbeidsduur in de voorgaande 12 maanden. Doet de werkgever geen aanbod, dan heeft de oproepkracht alsnog recht op loon over de uren waarvoor de werkgever een aanbod had moeten doen. De oproepkracht hoeft overigens niet op het aanbod van de werkgever in te gaan als hij flexibiliteit wil behouden.

Minimaal 4 dagen van tevoren oproepen

Daarnaast hoeft een oproepkracht met een nulurencontract of min-maxcontract straks alleen gehoor te geven aan een oproep als de werkgever hem minimaal 4 dagen van tevoren oproept. Zegt de werkgever de oproep binnen 4 dagen voor de aanvang van de werkzaamheden af, dan heeft de werknemer recht op loon over de uren waarvoor hij was opgeroepen. De oproeptermijn van 4 dagen kan via de cao worden beperkt (tot minimaal 24 uur), maar dit geldt niet voor het recht op loon bij afzegging. De werkgever moet de oproep schriftelijk of elektronisch aan de werknemer doorgeven. 
Op dit moment staat overigens al in de Arbeidstijdenwet dat een werkgever een oproepkracht uiterlijk 4 dagen van tevoren moet laten weten op welke tijdstippen hij moet werken. 

Oproepkracht krijgt opzegtermijn van vier dagen

Een andere wijziging die de WAB beoogt, is dat de opzegtermijn voor oproepkrachten met een nulurencontract gelijk wordt getrokken met de oproeptermijn voor de werkgever, 4 dagen dus. In de cao kan een (nog) kortere termijn zijn afgesproken.

Meer informatie over de bijzonderheden van de WAB vindt u in de toolbox De gevolgen van de Wet arbeidsmarkt in balans.

Bijlagen bij dit bericht