Meer maatregelen om WIA-achterstanden te verkleinen

2 mei 2023 | Door redactie

De maatregelen om de achterstanden bij sociaal-medische beoordelingen te verkleinen, lijken vooral stabiliserend te werken. Om de achterstanden echt te verminderen, zijn aanvullende maatregelen nodig. Dat meldt minister Van Gennip van SZW.

Lees ook het nieuwsartikel: Feitelijke verdiensten per 1 juli leidend bij WIA-keuring 

Vorig jaar kondigde de minister een aantal maatregelen aan om de mismatch tussen de vraag naar en het aanbod van de sociaal-medische beoordelingen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid te verminderen en zo de wachtlijsten te verkleinen. Uit het jaarverslag van UWV bleek onlangs dat de uitkeringsinstantie er vorig jaar echter niet in is geslaagd om de achterstanden terug te dringen.

Vereenvoudigde WIA-keuring stabiliseert achterstand

Wel lijkt de achterstand te stabiliseren, mede dankzij de vereenvoudigde WIA-keuring van 60-plussers. De tijdelijke maatregel, die draagvlak heeft onder de betrokken werkgevers en werknemers, heeft wel geleid tot minder toegekende IVA-uitkeringen onder de doelgroep. UWV heeft maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat mensen die mogelijk in aanmerking komen voor een IVA-uitkering, niet over het hoofd worden gezien door de vereenvoudigde WIA-keuring. Het streven van de minister is om de maatregel voor 60-plussers in 2024 voort te zetten.
Ook een andere manier van werken bij de beoordelingen blijkt aan te slaan. Bij die nieuwe werkwijze vormt een verzekeringsarts van UWV samen met een multidisciplinair team een Sociaal Medisch Centrum (SMC), dat verantwoordelijk is voor een afgebakende groep mensen. In het SMC houdt de verzekeringsarts de regie, maar kan hij bepaalde taken delegeren. Hierdoor kan UWV meer mensen beoordelen op hun arbeidsongeschiktheid en ze gerichter en sneller helpen. Het is de bedoeling dat dit ‘regiemodel’ per 1 januari 2025 landelijk uitgerold is.

Alleen EZWB bij verwachte uitstroom uit de Ziektewet

Vanwege het grote tekort aan verzekeringsartsen is UWV vorig jaar een proef gestart waarbij een werknemer in de Ziektewet (ZW) alleen een Eerstejaars Ziektewet-beoordeling (EZWB) hoeft te ondergaan als verwacht wordt dat de EZWB daadwerkelijk tot uitstroom uit de ZW leidt. Deze proef geldt nu alleen voor zieke ex-werknemers die onder de verantwoordelijkheid vallen van UWV. Omdat het wenselijk is dat ook de EZWB’s voor zieke (ex-)werknemers van eigenrisicodragers (artikel) doelgerichter kunnen worden uitgevoerd, heeft de minister voor deze doelgroep een nieuw en doelgerichter aanvraagproces voor de EZWB aangekondigd.

Feitelijke verdiensten bepalen arbeidsongeschiktheidspercentage

Om de achterstanden daadwerkelijk terug te dringen, bereidt de minister aanvullende maatregelen voor. Hierbij gaat het in eerste instantie om de maatregel om het arbeidsongeschiktheidspercentage van een werknemer die werkt ten tijde van de WIA-beoordeling, alleen te baseren op zijn feitelijke verdiensten. Nu gebeurt dat nog op basis van feitelijke verdiensten én een theoretische schatting. In het derde kwartaal van 2023 volgt een nieuwe update van de effecten en de voortgang van de maatregelen. In de Voorjaarsnota 2023 maakte het kabinet bekend dat de invorderingsstop van WIA-voorschotten tot eind 2024 wordt verlengd.

Bijlagen bij dit bericht