Besluit Inkomstenverhouding gepubliceerd

Vanaf 1 januari 2023 krijgen werkgevers te maken met een nieuwe definitie van het begrip inkomstenverhouding. Het Besluit inkomstenverhouding dat dit regelt, is samen met een uitgebreid kennisdocument gepubliceerd.

26 april 2021 | Door redactie

Een werkgever levert in de aangifte loonheffingen de gegevens van werknemers per inkomstenverhouding (IKV) aan. Vanaf 1 januari 2023 wordt door het Besluit inkomstenverhouding wettelijk geregeld wat een IKV is en wanneer deze begint en eindigt. De inwerkingtreding van dit besluit was eerst voorzien voor 1 januari 2022, maar is een jaar uitgesteld tot 1 januari 2023. 

Uitgebreid kennisdocument inkomstenverhouding

Naast het Besluit inkomstenverhouding heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ook een kennisdocument inkomstenverhouding (pdf) gepubliceerd, waarin in 11 hoofdstukken informatie over de inkomstenverhouding is uitgewerkt. Vanaf 1 januari 2023 moet de werkgever een werknemer in meer situaties in een nieuwe inkomstenverhouding of in afzonderlijke inkomstenverhoudingen in de aangifte opnemen. Veranderingen per 1 januari 2023 zijn bijvoorbeeld:

  • Wanneer de werkgever een contract voor bepaalde tijd verlengt met een nieuw contract voor bepaalde tijd, ontstaat er een nieuwe inkomstenverhouding.
  • Elkaar opvolgende uitzendovereenkomsten geeft de werkgever steeds in een nieuwe inkomstenverhouding aan.
  • Betaalt de werkgever een werknemer namens UWV een uitkering, bijvoorbeeld bij zwangerschaps- of geboorteverlof, dan geeft hij die uitkering aan in een afzonderlijke inkomstenverhouding. 

Nieuwe besluit houdt polisadministratie bruikbaar

De gegevens uit de loonaangifte komen sinds 2006 terecht in de polisadministratie van UWV. Die gegevens worden vervolgens door verschillende organisaties gebruikt. Het is dus van groot belang dat de gegevens kloppen: voor de werkgever, voor werknemers en voor de organisaties die de gegevens gebruiken. Om de gegevens uit de polisadministratie op deze manier te kunnen blijven gebruiken, moeten ze aan blijven sluiten bij de wet- en regelgeving. Veranderingen daarin – zoals de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) en de premiedifferentiatie WW – maken het steeds belangrijker hoe verschillende soorten loon, uitkeringen, dienstbetrekkingen en arbeidscontracten worden aangegeven. Daarom is het steeds belangrijker om werknemers in een nieuwe of in meer dan één inkomstenverhouding in de aangifte op te nemen. Met de wijzigingen in het Besluit Structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Besluit SUWI) en het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen – die zijn opgenomen in het Besluit inkomstenverhouding – wordt dit geregeld.