NOW gepubliceerd: vervanger van werktijdverkorting

31 maart 2020 | Door redactie

De Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) is gepubliceerd. Deze subsidieregeling – die de werktijdverkorting heeft vervangen – biedt organisaties wegens het coronavirus een tegemoetkoming in de loonkosten.

Vlag EngelsThis news article is also available in English

Minister Koolmees van SZW heeft de details van de NOW (pdf) bekendgemaakt. Vanaf 6 april moeten werkgevers met een acuut omzetverlies van minstens 20% (gedurende 3 aaneengesloten kalendermaanden binnen de periode 1 maart tot en met 31 juli) een tegemoetkoming voor de loonkosten kunnen aanvragen bij UWV. Het instituut bereidt zich voor op tienduizenden aanvragen. Het streven van UWV is om binnen 4 weken na het openen van de regeling voorschotten uit te betalen als tegemoetkoming voor de loonkosten. Tot die tijd moeten de noodlijdende organisaties het uitzingen. Tot en met 31 mei 2020 is een aanvraag in te dienen.

Regels van NOW moeten ontslag voorkomen

De grote lijnen van de regeling, die de minister twee weken geleden naar buiten bracht, zijn niet veranderd. Het subsidiebedrag hangt af van het omzetverlies. Twee voorbeelden: bij 100% omzetverlies is de tegemoetkoming 90% van de loonkosten, bij 50% omzetverlies is de tegemoetkoming 45% van de loonkosten. Het omzetverlies hoeft bij de aanvraag niet bewezen gerelateerd te zijn aan de gevolgen van het coronavirus. Ook is voor de subsidie niet relevant of werknemers wel of niet aan het werk zijn.
Natuurlijk zijn er wel diverse verplichtingen van toepassing. Zo moet de werkgever onder meer de loonsom zo veel mogelijk gelijk houden, werknemers niet ontslaan wegens bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode, 5 jaar lang een controleerbare administratie bijhouden van voor de subsidie relevante gegevens en de OR, PVT of werknemers informeren over de subsidieverlening.

Werkgever maakt voor omzetverlies vergelijking met 2019

Het voorschot (80% van subsidiebedrag) is gebaseerd op het verwachte omzetverlies. De werkgever vergelijkt hiervoor de omzet in de 3 maanden van de tegemoetkoming met 1/4 van de jaaromzet in 2019. Binnen 24 weken na afloop van de 3 maanden benadert de werkgever UWV. Hij geeft daarbij met een accountantsverklaring aan wat het daadwerkelijke omzetverlies was. Blijkt het verlies lager te zijn, dan betaalt hij te veel gekregen geld terug. Is het verlies juist hoger, dan keert UWV extra geld uit. De tegemoetkoming is in principe gebaseerd op de loonsom van januari 2020 en omvat het socialeverzekeringsloon plus 30% voor werkgeverslasten, zoals vakantiebijslag, pensioen en werkgeverspremies. Per werknemer is het subsidiebedrag gemaximeerd op € 9.538 per maand.

Later volgt besluit over eventuele verlenging van NOW

Mogelijk wordt de periode waarover werkgevers de tegemoetkoming kunnen ontvangen verlengd met nogmaals 3 maanden. Op deze eventuele verlenging van de NOW komt de minister later terug. Er kunnen dan aanvullende voorwaarden worden gesteld, bijvoorbeeld op het gebied van scholing.

Bijlagen bij dit bericht