Instemmingsrecht bij beloning (artikel 27, lid 1c WOR)

9 maart 2022 | Door redactie

Een werkgever is verplicht om gelijkwaardige arbeid gelijkwaardig te belonen. De ondernemingsraad (OR) kan eraan bijdragen dat dit daadwerkelijk gebeurt. De OR kan namelijk onder andere dankzij zijn instemmingsrecht invloed uitoefenen op het belonings- en functiewaarderingssysteem.

Uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gisteren, op Internationale Vrouwendag, bekendmaakte, blijkt dat in 2020 het gemiddelde brutouurloon van Nederlandse vrouwen 14% lager lag dan dat van mannen. Hoewel er sprake is van een inhaalslag, blijkt er nog altijd sprake van een loonkloof tussen mannen en vrouwen. De OR moet zich in de organisatie inzetten voor een eerlijk beloningssysteem. De OR heeft immers de taak om een gelijke behandeling van werknemers en in het bijzonder van mannen en vrouwen in de organisatie te bevorderen (artikel 28, lid 3 WOR). Een gelijkwaardige beloning is daarbij een belangrijk aspect.

OR hoeft niet te wachten op instemmingsverzoek

Dankzij zijn instemmingsrecht op het belonings- en functiewaarderingssysteem (artikel 27, lid 1c WOR) kan de OR veel invloed uitoefenen op het beleid. De bestuurder kan regelingen die betrekking hebben op het belonings- en functiewaarderingssysteem immers alleen doorvoeren als de OR ermee heeft ingestemd. De OR krijgt echter pas een instemmingsverzoek als de bestuurder van plan is om bestaande regelingen te wijzigen of te beëindigen, of om nieuwe regelingen in te voeren. Daar hoeft de OR niet op te wachten. De OR kan ook op eigen initiatief het beloningssysteem onder de loep nemen. De cijfers van het CBS zijn hier een goede aanleiding voor.

OR heeft recht op informatie over beloningsverhoudingen in de organisatie

Om een goed beeld te krijgen van de opzet van het huidige beloningsbeleid, kan de OR op basis van zijn informatierecht (artikel 31d WOR) bij de bestuurder cijfers opvragen over de beloningsverhoudingen in de organisatie (artikel). Bestuurders van grote ondernemingen zijn zelfs verplicht om hierover met de OR in gesprek te gaan.
Bij de beoordeling van het beloningsbeleid moet de OR erop letten of het beleid transparant is en werkt met objectieve maatstaven en een duidelijk functiewaarderingssysteem. De OR kan het bestaande beleid ook toetsen aan de tips om gelijke beloning binnen de organisatie te realiseren van het College voor de Rechten van de Mens. Is de OR van mening dat het belonings- en functiewaarderingssysteem verbeterd kan worden, dan kan de OR dit onderwerp agenderen voor de overlegvergadering (artikel 23, lid 2 WOR) of bij de bestuurder een schriftelijk verbetervoorstel indienen (artikel 23, lid 3 WOR).