OR kan bijdragen aan betere scholing achterban

De ondernemingsraad (OR) kan invloed uitoefenen op het scholingsbeleid in de organisatie. Op die manier kan de OR stimuleren dat werknemers zich tijdens hun loopbaan goed kunnen ontwikkelen. Voorwaarde is wel dat de bestuurder goed over de opleidingsmogelijkheden communiceert.

16 augustus 2021 | Door redactie

Scholing is goed voor de ontwikkeling van werknemers en voor de organisatie als geheel. De meeste organisaties (89%) bieden werknemers dan ook scholing aan. Dit blijkt uit onderzoek naar de ontwikkelingen op het gebied van scholing dat onderzoeksbureau Motivaction uitvoerde in opdracht van Rendement Uitgeverij. Om ervoor te zorgen dat werknemers optimaal gebruik maken van de opleidingsfaciliteiten, moet de bestuurder hen goed informeren over de opleidingsmogelijkheden in de organisatie. De OR kan hierbij een stimulerende rol spelen.

OR heeft instemmingsrecht bij personeelsopleiding

Opleiding en ontwikkeling is belangrijk voor werknemers en daarom ook een belangrijk thema voor de OR. De OR heeft dan ook op grond van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) instemmingsrecht bij regelingen die betrekking hebben op de personeelsopleiding (artikel 27, lid 1f WOR). Ziet de OR dat er ruimte is voor verbetering, dan moet de OR dit aankaarten bij de bestuurder. Het onderzoek van Motivaction is een goede aanleiding om met de bestuurder in gesprek te gaan over de invulling van het opleidingsbeleid en de manier(en) waarop de werkgever hierover communiceert.
Bij ruim twee derde van de ondervraagde organisaties (70%) komt het onderwerp ‘scholing’ ter sprake tijdens het functioneringsgesprek. Ook in werkoverleggen (49%) of via andere kanalen, zoals intranet (30%), e-mail (29%) of nieuwsbrieven (16%), komt scholing regelmatig aan bod. De OR is weliswaar niet het geijkte kanaal om te communiceren over de opleidingsmogelijkheden in de organisatie (dit gebeurt bij slechts 3% van de respondenten), maar de raad kan de opleidingsfaciliteiten wel onder de aandacht brengen van de achterban.

OR kan bestuurder ook ongevraagd adviseren over communicatie rondom scholing

De OR kan het onderwerp opleiding en ontwikkeling op de agenda zetten voor de overlegvergadering met de bestuurder, bij voorkeur voor het halfjaarlijkse artikel 24-overleg. Ook kan de OR de bestuurder op ieder moment ongevraagd adviseren over alle zaken die de OR van belang vindt. Dit initiatiefrecht is vastgelegd in artikel 23, lid 3 WOR. Het Motivaction-onderzoek biedt de OR goede handvatten om de bestuurder te adviseren over mogelijke verbeterpunten in het opleidingsbeleid en de manier(en) waarop de bestuurder hierover communiceert. De bestuurder moet het initiatiefvoorstel van de OR minimaal één keer met de OR bespreken en de OR schriftelijk en goed onderbouwd informeren wat hij er vervolgens mee doet. Als de OR de achterban altijd goed informeert over de zaken waarmee de OR zich bezighoudt, mag het opleidingsbeleid natuurlijk niet ontbreken.

Coronapandemie bevordert online scholing en ontwikkeling

In opdracht van Rendement Uitgeverij vroeg onderzoeksbureau Motivaction 466 professionals uit het Nederlandse bedrijfsleven naar de ontwikkelingen op het gebied van scholing in hun organisatie. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat de coronapandemie veel invloed heeft (gehad) op de scholing en ontwikkeling van werknemers. Bijspijkeren gebeurt steeds minder op locatie. Van de ondervraagden verwacht 62% dat online scholing de komende jaren nog frequenter wordt ingezet.