Einde aan subsidie voor generieke werkgeversvoorziening

25 juli 2022 | Door redactie

Per 1 juli 2022 kwam er een einde aan de subsidie voor de generieke werkgeversvoorziening, waarmee werkgevers werkplekken konden aanpassen voor potentiële werknemers met een arbeidsbeperking. De regeling hiervoor is gepubliceerd in de Staatscourant.

Het vorige kabinet wilde meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk helpen. Daarom konden werkgevers per 1 maart 2020 subsidie aanvragen in het kader van de pilot generieke werkvoorziening. Met de subsidie konden werkgevers werkplekken geschikt maken voor een potentiële werknemer met een arbeidsbeperking. De arbeidsbeperkte hoefde dus niet al in dienst te zijn op het moment van de subsidieaanvraag. Maar sinds 1 juli 2022 is de subsidieverlening voor de pilot op nihil gesteld.

Regeling in praktijk onuitvoerbaar vanwege complexiteit

Een jaar na invoering van de subsidieregeling bleek dat er te weinig belangstelling was bij werkgevers. Ook bleek de uitvoering van de regeling in de praktijk zodanig complex dat de regeling volgens UWV onuitvoerbaar was. Dit kwam doordat de arbeidsbeperkte niet concreet in beeld was bij de werkgever, waardoor de beoordeling of iets een passende voorziening was (wel haast) onmogelijk bleek. Ook had UWV niet de kennis om technische innovaties van de werkgever goed te kunnen beoordelen en was het inhuren van dergelijke expertise complex en tijdrovend. Tenslotte bleek de regelgeving te complex om een afwegingskader – waarmee het recht van een werkgever op een subsidie werd bepaald – te kunnen opstellen.

Evaluatie van werkgevers met al wel toegekende subsidie verwacht in 2023

Werkgevers die al een subsidie toegekend hebben gekregen, worden gedurende drie jaar door UWV gemonitord en in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voert een extern onderzoeksbureau een evaluatieonderzoek uit. Begin 2023 wordt een eerste tussenresultaat verwacht. Op basis van de (eerste) uitkomsten van de evaluatie onderzoekt minister Schouten samen met UWV de mogelijkheden om werkgevers die meer inclusief willen ondernemen, te ondersteunen. Hierover zal ze de Tweede Kamer te zijner tijd informeren. Verder blijft de reguliere ondersteuning van UWV en de gemeenten voor het aanpassen van de werkplek voor een arbeidsbeperkte die wel bij een werkgever in beeld is, bestaan.