Kunnen we een loonsanctie krijgen bij een langdurig zieke werknemer?

12 juni 2020

Een van onze werknemers is lang ziek. Er is wel iets gedaan aan re-integratie, maar de HR-afdeling vreest een loonsanctie. Wanneer is die vrees gegrond?

Bij langdurige ziekte geldt voor uw onderneming een re-integratie en loondoorbetalingsplicht voor zieke werknemers van maximaal 104 weken. Als UWV na afloop van die periode vindt dat de werkgever niet voldoende aan de re-integratie van de zieke werknemer heeft gedaan, kan op grond van de WIA een verlenging van de loondoorbetaling worden opgelegd.

Zo’n zogenoemde loonsanctie heeft ingrijpende gevolgen. UWV maakt de beoordeling aan de hand van het re-integratieresultaat en de beschikbare documenten, zoals het re-integratieverslag. Hierbij is niet per se bepalend of de werknemer (deels) is gere-integreerd, maar of de werkgever er alles aan heeft gedaan om dat te bereiken.

Inzet onderneming bij re-integratie medewerker

Is het oordeel dat uw onderneming zich (verwijtbaar) onvoldoende heeft ingezet voor de re-integratie van de zieke werknemer, dan kan UWV dat bestraffen met een loonsanctie. Er kan dus bijvoorbeeld een loonsanctie volgen als de WIA-aanvraag van de werknemer niet compleet is omdat de werkgever de benodigde documenten – zoals het plan van aanpak – niet heeft aangeleverd, of erger niet beschikbaar heeft.

Er kan ook een loonsanctie worden opgelegd omdat de werknemer nog niet (deels) aan het werk is, of dat wel is maar hij slechts een klein percentage van zijn oorspronkelijke salaris verdient. UWV zal het re-integratieproces dan kritisch bekijken en beoordelen of de (slechte) uitkomst van het proces aan uw onderneming is te wijten.

Als de werkgever het niet eens is met de loonsanctie, kan hij in opstand komen en bij UWV een bezwaarschrift indienen tegen de loonsanctiebeslissing. Dat bezwaar moet binnen 6 weken na dagtekening van de loonsanctiebeslissing worden ingediend en aan bepaalde eisen voldoen. Is het bezwaar succesvol, dan wordt de loonsanctie ingetrokken of verkort.