Hoe handelt de OR bij individuele problemen?

25 mei 2022 | Door redactie

Vanuit zijn medezeggenschapsrol luistert een OR-lid naar de problemen van de werknemers in zijn organisatie. Hij is tenslotte het klankbord van zijn achterban. Hoe handelt de OR als een werknemer bij de raad aanklopt met een individueel probleem?

Alle rechten en plichten die de ondernemingsraad (OR) op grond van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) heeft, zijn gericht op de belangen van alle of een groep werknemers. Als de OR zich ook zou bezighouden met individuele problemen, zou dat ten koste gaan van de aandacht voor zaken die de hele achterban aangaan. De OR heeft ook weinig middelen om één werknemer met een probleem te ondersteunen. Zo beschikt de OR niet over een beroepsrecht (artikel 26 WOR) bij individuele kwesties. De vakbonden hebben dat wél. Zij kunnen een vakbondslid dat een arbeidsconflict heeft juridisch ondersteunen. Een werknemer die geen lid is van de vakbond, kan terecht bij gespecialiseerde rechtsbijstand waarvoor hij zich eventueel heeft verzekerd. Toch kan de OR de deur niet zomaar dichtslaan als een werknemer bij de raad aanklopt met een persoonlijk probleem.

OR kan werknemer doorverwijzen

Meldt een werknemer zich met een klacht over de organisatie bij de OR, dan mag hij in ieder geval verwachten dat de OR hem doorverwijst naar de persoon waar hij wél met zijn klacht terecht kan. Mogelijke aanspreekpunten zijn:

  • De directe leidinggevende – voor problemen in de werksituatie of een kwestie met deze leidinggevende zelf.
  • De vertrouwenspersoon – voor problemen op persoonlijk gebied.
  • De personeelsmanager/afdeling P&O – voor vragen over waarderingsverschillen, beoordelingen en het arbeidscontract.
  • De bedrijfsarts – voor lichamelijke klachten.
  • De vakbond – voor onenigheid met de bestuurder over de persoonlijke werksituatie.

Navraag doen bij de achterban

Als het vaker voorkomt dat werknemers bij de OR aankloppen met zaken waar de OR eigenlijk niet over gaat, is dat een signaal dat er meer aan de hand is. De OR doet er dan goed aan om navraag te doen bij de achterban. De OR kan met diverse middelen de achterban eenvoudig bereiken (artikel). Ook moet de bestuurder misschien eens iets doen aan de voorlichting. Een simpele oplossing als het ophangen van een klachten- of ideeënbus kan het verschil maken.