Dure misser: ontbreken einddatum leidt tot vast contract

27 januari 2023 | Door redactie

Sluit een werkgever een tijdelijke arbeidsovereenkomst, dan moet hij de werknemer binnen één week na de start met de werkzaamheden informeren over de einddatum van het contract. Nalatige werkgevers lopen het risico dat zij ‘vastzitten’ aan een vast contract. Dat bleek in een zaak bij Rechtbank Noord-Holland.

Een aantal dagen na indiensttreding vroeg een winkelmedewerker aan haar werkgever een kopie van de door beide partijen ondertekende arbeidsovereenkomst. Ze ontving niets. Na zo’n tien maanden in haar dienstverband meldde de werkneemster zich ziek. Enkele weken later kreeg ze te horen dat haar tijdelijke arbeidsovereenkomst niet verlengd zou worden. De werkneemster stapte hierop naar de kantonrechter, waar ze vorderde dat de werkgever haar loon met terugwerkende kracht zou doorbetalen. Volgens de werkneemster was er namelijk geen sprake van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, maar van een contract voor onbepaalde tijd.

Einddatum ontbrak in arbeidsovereenkomst

Om te bepalen of de werkgever het loon van de werkneemster met terugwerkende kracht zou moeten doorbetalen, boog de kantonrechter zich over de vraag of er sprake was van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde óf onbepaalde tijd. Omdat een einddatum of enige andere vorm van duidelijkheid over wanneer het contract zou eindigen – bijvoorbeeld na het afronden van een bepaald project – ontbrak, keek de rechter ook naar wat beide partijen redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten op basis van onder meer hun gedragingen.
Het argument van de werkgever dat hij tijdens de sollicitatieprocedure wel duidelijk had gemaakt dat het om een contract voor bepaalde tijd ging, vond de rechter niet aannemelijk. Daarnaast betekende het feit dat de werkgever werknemers nooit een contract voor onbepaalde tijd aanbood niet dat de werkneemster uit moest gaan van een tijdelijk contract.

Werkgever had een wettelijke informatieplicht

Verder nam de rechter het de werkgever kwalijk dat hij vlak na ontvangst van het door de werkneemster ondertekende contract al had geconstateerd dat de einddatum ontbrak, maar dit niet had besproken met de werkneemster. Ook was de werkgever niet ingegaan op de herhaalde verzoeken van de werkneemster voor een kopie van de overeenkomst, ondanks de wettelijke informatieplicht (artikel); de werkgever had de werkneemster binnen één week na indiensttreding schriftelijk of elektronisch onder meer de einddatum of duur van de arbeidsovereenkomst moeten verstrekken. De kantonrechter achtte het dan ook aannemelijk dat er geen arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd was overeengekomen en dat er daarom een contract voor onbepaalde tijd was gesloten. De vordering tot loondoorbetaling werd toegewezen.
Rechtbank Noord-Holland, 15 december 2022, ECLI (verkort): 11283