Initiatiefrecht OR: artikel 23 WOR

Wil de OR een bepaald onderwerp onder de aandacht brengen bij de bestuurder, dan kan de OR hiervoor het initiatiefrecht benutten. Het initiatiefrecht is beschreven in artikel 23 WOR. Op basis van het initiatiefrecht kan de ondernemingsraad over elk onderwerp dat de organisatie betreft in gesprek met de bestuurder of hem een schriftelijk voorstel doen.

De bestuurder is verplicht om over dit voorstel te overleggen met de OR. Vervolgens moet hij de OR zo snel mogelijk laten weten – schriftelijk en voorzien van argumenten – wat hij besluit naar aanleiding van het voorstel van de OR. Als hij zich niet aan deze procedurele eisen houdt, kan de OR hem daartoe dwingen via de bedrijfscommissie en de kantonrechter. Lees alles wat u moet weten over het initiatiefrecht op deze themapagina.

Nieuws

Ook zonder CSRD-plicht is groen imago van belang

04-03-2024

Nu de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) van kracht is, wordt een duurzame bedrijfsvoering en profilering steeds belangrijk...

Subsidie voor bevordering gelijke behandeling

01-03-2024

Het bevorderen van gelijke behandeling binnen de organisatie is een belangrijke taak van de OR. Wil de bestuurder daar echt werk van maken,...

OR moet discriminatie achterban bestrijden

12-02-2024

Volgens de Arbowet heeft de bestuurder de verplichting om psychosociale arbeidsbelasting (PSA) tegen te gaan. Discriminatie valt hieronder....

OR heeft instemmingsrecht bij de RI&E

07-02-2024

Werkgevers kunnen niet om de verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) van hun organisatie heen. Maar ook de ondernemingsraad (O...