Minister wil wettelijk minimumloon niet verhogen

Er is geen aanleiding om de hoogte van het wettelijk minimumloon aan te passen. Dit concludeert het kabinet naar aanleiding van een evaluatie die minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft laten uitvoeren.

9 januari 2020 | Door redactie

In de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) staat dat de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid elke 4 jaar een evaluatie van het wettelijk minimumloon moet uitvoeren. De meest recente evaluatie gaat echter over een langere periode: van 2011 tot en met 2018, omdat er in 2015 door omstandigheden geen evaluatie is uitgevoerd. Op verzoek van de minister heeft een werkgroep onderzocht of er in de afgelopen 8 jaar ontwikkelingen hebben plaatsgevonden die een bijzondere aanpassing van de WML noodzakelijk maken.

Evaluatie geeft geen aanleiding tot aanpassingen

De werkgroep heeft in de evaluatie een aantal factoren onderzocht, waaronder de ontwikkeling van de contractlonen en de feitelijk verdiende lonen. Daarnaast is er kritisch gekeken naar inkomensongelijkheid, koopkrachtontwikkeling en werkgelegenheid. Uit de evaluatie komt naar voren dat er zoals gezegd geen redenen zijn om het wettelijk minimumloon te wijzigen, los van de halfjaarlijkse indexatie.
Uit het onderzoek blijkt dat het minimumloon sterker is gestegen dan de cao-lonen en de feitelijke lonen en dat daarnaast de koopkracht van werkenden met een minimumloon is toegenomen. Ook is de inkomensongelijkheid niet duidelijk toe- of afgenomen. Naar aanleiding van de evaluatie gaat het Centraal Planbureau wel onderzoeken wat de gevolgen van een aangepast minimumloon zijn voor de werkgelegenheid en de economie.

FNV wil minimumuurloon wel verhogen

In Nederland worden zo’n 500.000 banen betaald op het niveau van het wettelijk minimumloon. Het minimumloon heeft ook effect op een aantal sociale uitkeringen, waaronder AOW- en bijstandsuitkeringen, omdat deze eraan gekoppeld zijn. Stijgt het minimumloon, dan stijgen deze uitkeringen mee.
Vakbond FNV heeft aangegeven zich niet te kunnen vinden in de conclusies van de evaluatie. De vakbond vindt dat de minister een langere periode had moeten onderzoeken. Dan zou gebleken zijn dat het minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkeringen wel degelijk sterk achterblijven bij de gemiddelde loonontwikkeling. Hierdoor is het moeilijker om het doel van het minimumloon, namelijk het bestrijden van armoede, te bereiken. FNV vindt daarom dat het kabinet het minimumuurloon wél moet verhogen. Daarvoor ligt overigens momenteel ook een initiatiefwetsvoorstel bij de Tweede Kamer.