Wat betekent de afkorting RIV en wat is een RIV-toets?

5 november 2021

Binnen onze organisatie zijn we ons aan het verdiepen in de Wet verbetering poortwachter. Op de website van UWV zien we vaak de afkorting RIV staan of de naam RIV-toets. Is dat een afkorting waarvan we de betekenis moeten kennen? Waar staat de afkorting RIV voor bij de Wet verbetering poortwachter?

De letters van de afkorting RIV staan voor Re-IntegratieVerslag. En, aan de hand van de RIV-toets beoordeelt UWV of u en uw werknemer hebben voldaan aan de re-integratieverplichtingen.

Vroeger was de RIV-toets vastgelegd in een intern document van UWV met de naam 'RIV toets in de praktijk'. Inmiddels is dit document vervangen door de Werkwijzer Poortwachter en is het een openbaar document. 

Toetsing re-integratieverslag (RIV)

In week 91 van de arbeidsongeschiktheid moet u, samen met de werknemer, een re-integratieverslag (V&A) opstellen. Op basis van dit verslag zal UWV toetsen of u aan uw re-integratieverplichtingen heeft voldaan. Zo niet, dan kan UWV een loonsanctie aan u opleggen. Dat betekent dat u het loon bij ziekte langer dan twee jaar moet doorbetalen. Dat wilt u natuurlijk voorkomen!

UWV gebruikt de RIV-toets met name om te toetsen of er sprake is van een bevredigend re-integratieresultaat. Is dat het geval dan wordt ervan uitgegaan dat de werkgever voldoende re-integratie-inspanningen heeft geleverd. UWV toetst dan niet meer of alle voorschriften en processtappen zijn gevolgd.

Pas als het re-integratieresultaat niet bevredigend is, wordt gekeken naar de re-integratie-inspanningen. Dan kijkt UWV dus wél of u alle voorschriften en processtappen heeft gevolgd. Bij het beoordelen van de re-integratie-inspanningen maakt UWV gebruik van de Beleidsregels beoordelingskader poortwachter.

RIV-toets is geen WIA-toets

Aan de hand van de RIV-toets beoordeelt UWV enkel en alleen het re-integratieresultaat en de re-integratie-inspanningen. Voor het toekennen of afwijzen van een WIA-uitkering gelden andere regels.

Uiteraard is het wel zo, dat als UWV een loondoorbetalingsverplichting oplegt om die reden de aanvraag voor een WIA-uitkering afgewezen wordt. Anders zou de werknemer loon én een WIA-uitkering ontvangen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling.Meer informatie over de Wet verbetering poortwachter vindt u in de toolbox Stap voor stap door de Wet verbetering poortwachter.