WOR: regels voor adviesrecht van de OR

De ondernemingsraad heeft adviesrecht, wat inhoudt dat de bestuurder een schriftelijke adviesaanvraag bij de OR moet neerleggen als hij een regeling wil invoeren, wijzigen of intrekken die de werkingssfeer van artikel 25 WOR raakt. Hoe werkt het adviesrecht precies?

5 januari 2017 | Door redactie

Artikel 25 lid 1 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) beschrijft op welke onderwerpen de OR adviesrecht (tools) heeft. Het komt in het kort neer op belangrijke:

  • organisatorische besluiten;
  • technische besluiten;
  • financiële besluiten.

Wanneer is iets ‘belangrijk’ in de zin van de WOR?

Of iets belangrijk is moet beoordeeld worden in relatie tot de aard van de activiteiten en de omvang van de onderneming. Ook zijn de personele, organisatorische of financiële gevolgen van een besluit van belang. Naarmate een besluit méér en/of grotere gevolgen zal hebben, is er eerder sprake van een ‘belangrijk besluit’.

Adviesrecht bij voorgenomen besluit met tijdelijk karakter

De bestuurder moet de ondernemingsraad om advies vragen op een moment dat het advies nog mee kan wegen in de uiteindelijke beslissing. Ook bij tijdelijke beslissingen moet hij een adviesaanvraag bij de OR neerleggen als de gevolgen voor werknemers groot zijn, de gevolgen onomkeerbaar zijn of het tijdelijke besluit overgaat in een blijvend besluit.

De OR heeft in sommige situaties ‘zwak’ adviesrecht

De ondernemingsraad heeft in twee situaties ook ‘zwak’ adviesrecht. In deze gevallen kan de OR niet in beroep gaan (tool) als het besluit van de bestuurder afwijkt van het gegeven advies. Het gaat om verdere uitvoeringsbesluiten van onderwerpen waarover de OR al heeft geadviseerd en het adviesrecht bij een voorgenomen benoeming of ontslag van een bestuurder. 

Meer lezen over het adviesrecht van de OR? 
Adviesrecht OR: wanneer is ‘iets’ belangrijk?
Adviesrecht OR: bijzondere overlegvergadering
Adviesrecht OR: het besluitvormingsproces
Adviesrecht OR: inhoud van de adviesaanvraag
Adviesrecht OR: meningsvorming
Adviesrecht OR: overleg met de bestuurder
Adviesrecht OR: verbeteren van de positie
Adviesrecht OR: het uitbrengen van advies