Zorgverlof

Als werknemers werktijd moeten missen omdat zij moeten zorgen voor een familielid of naaste, kunnen zij hiervoor kortdurend of langdurend zorgverlof opnemen. Zorgverlof is een van de verlofvormen die is geregeld in de Wet arbeid en zorg (WAZO)

Kortdurend zorgverlof

Het kortdurend zorgverlof is bedoeld voor de noodzakelijke verzorging van onder meer een ziek kind, een zieke partner of ouder of een nabij familielid dat ziek is. De werknemer heeft per jaar recht op maximaal tweemaal de arbeidsduur per week. Hij behoudt tijdens het verlof recht op 70% van het (maximumdag)loon en minimaal het minimumloon, tenzij hiervan in de cao of een regeling met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging wordt afgeweken.

Langdurend zorgverlof

De werknemer heeft recht op langdurend zorgverlof voor de noodzakelijke verzorging van een naaste die ziek of hulpbehoevend is of de verzorging van een naaste die levensbedreigend ziek is. Het verlof bedraagt jaarlijks maximaal zesmaal de arbeidsduur per week. Tijdens het verlof is er geen recht op loondoorbetaling, tenzij anders is afgesproken in de cao of regeling met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging.

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Bij het overeenstemmingsrecht heeft uw OR echt het laatste woord!

Overeenstemmingsrecht 5 minuten | 11-12-2020

Veel OR-leden zien hun instemmingsrecht als een vetorecht. Als de OR gevraagde instemming (artikel 27 WOR) gemotiveerd weigert, gaat het voo...

Strategisch omgaan met vakantie en verlof tijdens de coronacrisis

Vakantiedagen 6 minuten | 14-04-2020

Als gevolg van de coronacrisis zijn zowel werkgevers als werknemers op zoek naar mogelijkheden om vakantiedagen en verlof strategisch in te...

Werkgeverschap tijdens de coronacrisis

Corona-advies 6 minuten | 18-03-2020

Corona brengt veel nieuwe uitdagingen voor werkgevers. Hoe zorgt u ervoor dat u de juiste dingen regelt voor uw werknemers en daarbij uw ond...

Infographics

Loondoorbetaling bij verlof

Verlofregelingen Publicatiedatum 13-08-2019

Een werknemer kan gebruikmaken van verschillende verlofvormen. Hij heeft niet bij elk type verlof recht op (volledige) loondoorbetaling.

Vraag en antwoord

Wanneer is sprake van noodzakelijke verzorging voor het recht op zorgverlof?
In de Wet arbeid en zorg (WAZO) zijn het kort- en langdurend zorgverlof geregeld. Voor deze verlofvormen gelden verschillende voorwaarden. Kortdurend zorgverlof Het kortdurend zorgverlof – per jaar ten hoogste tweemaal de arbeidsduur per week – mag de werknemer... Lees het hele antwoord