Zorgverlof

Als werknemers werktijd moeten missen omdat zij moeten zorgen voor een familielid of naaste, kunnen zij hiervoor kortdurend of langdurend zorgverlof opnemen. Zorgverlof is een van de verlofvormen die is geregeld in de Wet arbeid en zorg (WAZO)

Kortdurend zorgverlof

Het kortdurend zorgverlof is bedoeld voor de noodzakelijke verzorging van onder meer een ziek kind, een zieke partner of ouder of een nabij familielid dat ziek is. De werknemer heeft per jaar recht op maximaal tweemaal de arbeidsduur per week. Hij behoudt tijdens het verlof recht op 70% van het (maximumdag)loon en minimaal het minimumloon, tenzij hiervan in de cao of een regeling met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging wordt afgeweken.

Langdurend zorgverlof

De werknemer heeft recht op langdurend zorgverlof voor de noodzakelijke verzorging van een naaste die ziek of hulpbehoevend is of de verzorging van een naaste die levensbedreigend ziek is. Het verlof bedraagt jaarlijks maximaal zesmaal de arbeidsduur per week. Tijdens het verlof is er geen recht op loondoorbetaling, tenzij anders is afgesproken in de cao of regeling met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging.

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Veelgestelde vragen over kortdurend en langdurend zorgverlof

Zorgverlof 5 minuten | 03-09-2021

Als een werknemer de zorg voor een naaste op zich neemt, is hij tijdelijk minder uren inzetbaar voor uw organisatie. Dat heeft een hoop prak...

Uitkeringen van de WAZO

Wet arbeid en zorg (WAZO) 5 minuten | 01-08-2021

In de Wet arbeid en zorg (WAZO) zijn diverse vormen van verlof vastgelegd die het combineren van werk en zorgtaken voor werknemers eenvoudig...

Strategisch omgaan met vakantie en verlof tijdens de coronacrisis

Vakantiedagen 6 minuten | 28-06-2021

Als gevolg van de coronacrisis zijn zowel werkgevers als werknemers op zoek naar mogelijkheden om vakantiedagen en verlof strategisch in te...

Infographics

Loondoorbetaling bij verlof

Verlofregelingen Publicatiedatum 13-08-2019

Een werknemer kan gebruikmaken van verschillende verlofvormen. Hij heeft niet bij elk type verlof recht op (volledige) loondoorbetaling.

Vraag en antwoord

Is het zorgverlof ook voor schoonouders op te nemen?
Het korte antwoord hierop luidt: ja, maar met één verschil. Er zit namelijk enig onderscheid in de ‘bewijslast’. Bloedverwant In hoofdstuk 5 van de Wet arbeid en zorg (WAZO) staat voor welke personen een werknemer recht heeft op zorgverlof. Bij langdurend zorgverlof... Lees het hele antwoord