Wat is ontslag volgens de wet over collectieve ontslagen?

23 april 2024 | Door redactie

Als een werkgever bij een reorganisatie binnen drie maanden 20 of meer werknemers wil ontslaan, moet hij dit schriftelijk melden bij UWV en de vakbonden. Dit staat in de WMCO. Ook situaties waarin een werkgever eenzijdig en ten nadele van de werknemer de arbeidsovereenkomst wijzigt tellen mee.

Een werkgever moet een collectief ontslag (infographic) volgens de Wet melding collectief ontslag (WMCO) niet alleen melden bij UWV, maar ook bij de vakbonden. Hij hoeft met deze partijen geen overeenstemming te bereiken; het is voldoende als ze zijn geraadpleegd. Na de melding moet de werkgever in principe één maand wachten voordat hij de arbeidsovereenkomst kan beëindigen. Deze maand wachttijd is niet van toepassing als uit een verklaring van de vakbonden blijkt dat zij instemmen met de ontslagen.

Ontslag om bedrijfseconomische redenen

De WMCO geldt alleen bij ontslag om bedrijfseconomische redenen (artikel). Er is een meldingsplicht als een werkgever binnen een tijdvak van drie maanden 20 werknemers of meer ontslaat binnen één werkgebied. Als een werkgever binnen het tijdvak met een werknemer overeenkomt om de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen, telt die beëindiging ook mee voor de Wet melding collectief ontslag.

Vormen van ontslag die meetellen

Naast opzegging en ontbinding van de arbeidsovereenkomst tellen ook beëindigingen van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden (toolbox) mee als ontslag. Maar ook andere vormen van ‘ontslag’ vallen onder beëindiging van de arbeidsovereenkomst in de zin van de WMCO, of daarmee gelijk worden gesteld.
Zo tellen situaties waarin de werkgever eenzijdig en ten nadele van de werknemer overgaat tot een substantiële wijziging de arbeidsovereenkomst (om redenen die niet in de persoon zijn gelegen) ook mee als ontslag voor de meldingsplicht van de WMCO. Hierdoor kunnen ook deeltijdontslag of een aanbod tot overplaatsing of herplaatsing onder de dreiging van ontslag meetellen.

Werkgebieden van de WMCO

In het tijdvak van drie maanden moeten 20 of meer ontslagen vallen in één werkgebied, voordat een meldingsplicht ontstaat. De werkgebieden zijn onderverdeeld in zes regio's:

  1. Friesland, Groningen en Drenthe
  2. Overijssel en Gelderland
  3. Noord-Brabant en Limburg
  4. Zuid-Holland en Zeeland
  5. Flevoland en Utrecht
  6. Noord-Holland

Meer informatie over ontslag met wederzijds goedvinden vindt u in de toolbox Regel zelf een ontslag met wederzijds goedvinden.