Financiële OR-commissie nuttig voor OR en bestuurder

31 mei 2024 | Door redactie

Een ondernemingsraad die betrokken wil zijn bij het financiële beleid, doet er verstandig aan om een financiële commissie in te stellen. Zo’n commissie hoeft niet alleen uit OR-leden te bestaan. De OR kan ook andere werknemers vragen om hierin zitting te nemen. Zo creëert de OR zijn eigen financiële expertisecentrum. Dat is niet alleen waardevol voor de OR, maar ook voor de organisatie.

De ondernemingsraad (OR) kan invloed uitoefenen op het opstellen van budgetten in de organisatie. Als een OR actief aan de slag gaat met begrotingen, budgetten en andere onderdelen van het financieel beleid, is het raadzaam om een financiële OR-commissie op te richten (verdiepingsartikel). Deze werkgroep kan zich volledig richten op het financiële plaatje van de organisatie en de OR hierover adviseren. Een groot voordeel van zo’n commissie is dat hierin ook werknemers zitting kunnen nemen die geen lid zijn van de OR. De OR kan voor zo’n commissie dus werknemers benaderen vanwege hun expertise op financieel gebied. Zo creëert de OR een soort werkgroep die zelfstandig de financiële puzzel van de organisatie kan doorgronden en zo ook de OR kan ondersteunen. Bovendien biedt het de betrokken werknemers meteen een mooi inkijkje in het OR-werk. 

OR heeft adviesrecht bij belangrijke investeringen 

De rol die de OR en zijn financiële commissie kunnen spelen bij het opstellen en beoordelen van budgetten, hangt onder andere af van het soort budget.

  • Exploitatiebudget: bij een exploitatiebudget stelt een budgethouder een prognose op van de belangrijkste kosten en opbrengsten die hij kan beïnvloeden en waarop hij na een jaar wordt afgerekend. De OR heeft wel recht op informatie over de betreffende begroting (artikel 31a van de Wet op de ondernemingsraden, WOR), maar heeft hierbij geen adviesrecht (artikel 25 WOR).
  • Projectbudget: voor een investering stelt een projectleider een budget op. Die projectleider is ervoor verantwoordelijk dat het project op tijd en binnen het gestelde budget wordt afgerond. Belangrijke investeringen in dit kader vallen niet alleen onder het informatierecht, maar ook onder het adviesrecht van de OR.

Let op: projectbudgetten kunnen onderdeel zijn van het exploitatiebudget. Dankzij zijn adviesrecht bij projectbudgetten kan de OR soms indirect dus wél invloed uitoefenen op het (gedeeltelijke) exploitatiebudget.

OR kan fungeren als financieel klankbord en draagkracht creëren

De rol van de OR bij het financieel beleid is niet alleen afhankelijk van het soort budget, maar ook van de instelling van de bestuurder. Sommige bestuurders beschouwen de OR vooral als een mogelijke stoorzender voor hun plannen. De bestuurder moet echter beseffen dat de OR niet alleen de belangen van de achterban, maar ook die van de organisatie voor ogen houdt. Bij een goede samenwerking kan de OR voor de bestuurder daarom juist veel toegevoegde waarde hebben: als klankbord en voor het creëren van draagkracht voor zijn plannen onder de werknemers.

Bestuurder kan OR geheimhouding opleggen bij vertrouwelijke informatie 

De OR heeft recht op financiële informatie voor de vervulling van zijn taak. Soms gaat het om bedrijfsgevoelige informatie die de bestuurder (nog) niet naar buiten wil brengen. Voor vertrouwelijke informatie kan de bestuurder geheimhouding afspreken met de OR (artikel 20 WOR). In dat geval moet hij schriftelijk vastleggen welke gegevens onder de geheimhouding vallen, voor wie de geheimhoudingsplicht geldt, hoe lang de geheimhoudingsplicht duurt en tegenover wie de OR-leden de geheimhouding in acht moeten nemen. Het is zaak dat alle betrokkenen zich aan de geheimhoudingsplicht houden. Niet alleen vanwege het bedrijfsbelang dat ermee gemoeid is, ook omdat er sancties staan op eventuele schending. Schending van de geheimhoudingsplicht kan zelfs leiden tot strafrechtelijke vervolging. Probeer dus bij het opleggen van geheimhouding over zaken met een duidelijk financieel-economisch aspect uitdrukkelijk ook de niet-OR-leden van de financiële commissie op te nemen.