Instemmingsrecht OR: personeelsopleiding

23 december 2022 | Door redactie

De ondernemingsraad (OR) heeft volgens de Wet op de ondernemingsraden (WOR) instemmingsrecht bij het opstellen, wijzigen of intrekken van organisatiebeleid dat is gericht op personeelsopleidingen. Hoe zit dat in de praktijk?

Artikel 27, lid f van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) geeft de OR instemmingsrecht bij een voorgenomen besluit van de bestuurder tot vaststelling, wijziging of intrekking van regelingen op het gebied van personeelsopleidingen. De cao kan ook bepalingen bevatten over opleidingsbeleid en studiekostenregelingen. Op die punten geldt dan de cao en is het instemmingsrecht van de OR niet van toepassing. Het kan echter ook zijn dat de cao de OR op een aantal extra punten instemmingsrecht toekent. De OR heeft hoe dan ook instemmingsrecht bij de volgende aspecten van opleidingsbeleid:

  • algemene bepalingen over studieverlof en compensatie van studiekosten;
  • terugbetalingsregeling bij voortijdig vertrek werknemer;
  • de vaststelling van gewenste en verplichte bij- en nascholingen naar functie;
  • keuze voor intern of extern opleiden;
  • selectie en vaststelling van relevante opleidingen per functie;
  • protocollen voor het omgaan met scholingswensen van werknemers;
  • de manier waarop het opleidingsbudget van de organisatie wordt besteed.

Opleiding draagt bij aan loopbaanontwikkeling achterban 

Opleidingen dragen bij aan de loopbaanontwikkeling. Om door te groeien naar een andere functie is het soms nodig om een opleiding te volgen. De OR kan de bestuurder stimuleren om toekomstgericht beleid te voeren en werknemers te stimuleren om opleidingen te volgen. Daarnaast moet de OR ervoor waken dat alle werknemers gelijke kansen krijgen wat betreft het volgen van opleidingen en hun keuze hierin.

Meer lezen over het instemmingsrecht van de OR? Zie ook:

basisprincipes instemmingsrecht
werktijd en vakantie
arbobeleid
pensioen, winst en sparen
personeelsbeleid
beoordeling en beloning
privacy werknemers (artikel)
werkoverleg
klachtenregeling
bedrijfsmaatschappelijk werk 
een conflict vreedzaam oplossen
wijziging arbeidsvoorwaarden

 

Meer informatie over het studiekostenbeding vindt u in de toolbox Snel aan de slag met het studiekostenbeding.