Stap voor stap naar een goed pensioen via de werkgever

Deze toolbox loodst u langs de opbouw van het pensioenstelsel, de financiering van de pensioenopbouw, het invoeren en wijzigen van een pensioenregeling en de aandachtspunten bij nieuwe en vertrekkende werknemers. De toolbox sluit af met de hoofdlijnen van het pensioenakkoord dat in 2019 werd gesloten en de veranderingen die hierdoor op stapel staan.

 • 1

  Download de interactieve checklist

  Stap voor stap naar een goed pensioen via de werkgever

  Hoe regelt u een optimale oude dag voor de werknemers?

  Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Van AOW alleen kunnen werknemers na hun pensioen immers niet leven. De Pensioenwet legt een hoop verplichtingen op aan werkgevers die een pensioenregeling aanbieden. Het is dus belangrijk om te weten wat uw verantwoordelijkheden zijn. Deze toolbox zet de regels voor werkgeverspensioenen overzichtelijk onder elkaar.

 • 2

  Hoe is het Nederlandse pensioenstelsel opgebouwd?

  Wat is het verschil tussen AOW en pensioen?

  Vraag & Antwoord Pensioen via de werkgever Publicatiedatum: 27-01-2023

  We hebben meerdere werknemers in onze organisatie die binnenkort de AOW-leeftijd bereiken. Krijgen die allemaal pensioen? Wat is het verschil tussen AOW en pensioen precies?


  Verschillende pensioenregelingen

  Infographic Pensioen via de werkgever Publicatiedatum: 13-08-2019

  De meeste werkgevers bieden hun werknemers een pensioenregeling aan. Wettelijk is dit niet verplicht, maar er kan binnen een bedrijfstak wel een verplichting gelden voor deelname in een bedrijfstakpensioenfonds. Als uw organisatie onder een cao valt, is het aanbieden van een pensioenregeling vaak ook verplicht. Er zijn verschillende soorten pensioenregelingen.


  Het huidige pensioenstelsel kennen om het nieuwe te begrijpen

  Verdiepingsartikel Pensioen via de werkgever Publicatiedatum: 18-08-2020

  Het pensioenstelsel in Nederland behoort tot de beste in de wereld. Desondanks wordt er al jarenlang flink gesleuteld aan ons pensioenstelsel. Het pensioenakkoord van 2019 heeft zelfs tot doel om een geheel nieuw pensioenstelsel op te bouwen. Om die vernieuwing te kunnen begrijpen is het belangrijk om eerst kennis te nemen van het huidige pensioenstelsel. Dat wordt in dit artikel uiteengezet.


  Wat is de dekkingsgraad bij pensioen?

  Vraag & Antwoord Pensioen via de werkgever Publicatiedatum: 27-03-2023

  In de berichtgeving over pensioenregelingen gaat het vaak over de dekkingsgraad. Wat houdt dat precies in?


  Dekkingsgraad pensioenfondsen

  Tool Pensioen via de werkgever Publicatiedatum: 28-03-2024

  De dekkingsgraad geeft de gezondheid van Nederlandse pensioenfondsen aan. Deze tool geeft een ontwikkeling per pensioenfonds per kwartaal.


  Veelvoorkomende vragen rond deelname aan bedrijfstakpensioenfonds

  Verdiepingsartikel Pensioen via de werkgever Publicatiedatum: 27-03-2023

  Het zal u maar gebeuren. Op een kwade dag ploft er ineens een brief van bedrijfstakpensioenfonds X op de mat: ‘Uit onze informatie blijkt dat uw organisatie werkzaam is in onze bedrijfstak. Dit betekent dat u met ingang van 1 maart 1983 wordt aangesloten bij ons pensioenfonds.’ Of u gelijk even alle verschuldigde premies vanaf 1983 tot nu kunt voldoen. Hoe zit dit en wat moet u in deze situatie juist wel of niet doen?


 • 3

  Wie betaalt het pensioen en hoe?

  Wat houdt de omkeerregel bij pensioen in?

  Vraag & Antwoord Pensioen via de werkgever Publicatiedatum: 12-11-2021

  Voor pensioenregelingen via de werkgever kan de omkeerregel gelden voor de pensioenpremie. Wat betekent dat in de praktijk voor onze organisatie?


  Cijfers pensioengevend loon en AOW-franchise 2024

  Nieuws Pensioen via de werkgever Publicatiedatum: 14-12-2023

  De bedragen van het maximaal pensioengevend loon en de AOW-franchise voor 2024 zijn onlangs bekendgemaakt door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het maximaal pensioengevend loon bedraagt € 137.800. De hoogte van de AOW-franchise is door de inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen iets anders opgebouwd dan in de jaren hiervoor. De cijfers van deze franchise zijn hieronder te vinden.


  Pensioenvormen

  Infographic Pensioen via de werkgever Publicatiedatum: 27-03-2023

  In een pensioenregeling kunnen verschillende pensioenvormen worden opgenomen. Het is niet standaard dat álle pensioenvormen in een pensioenregeling voorkomen; het budget en de aard van het werknemersbestand zijn daarvoor ook bepalend. Als de pensioenregeling uit een beperkt aantal pensioenvormen bestaat, kan de werknemer ervoor kiezen om op eigen kosten bepaalde pensioenvormen aanvullend te verzekeren.


  Help werknemers door goed nabestaandenpensioen te regelen

  Verdiepingsartikel Pensioen via de werkgever Publicatiedatum: 19-05-2020

  Pensioen blijft regelmatig een ondergeschoven kindje in de arbeidsrelatie. De aandacht die er wel is voor pensioen, richt zich vaak op het ouderdomspensioen, terwijl het nabestaandenpensioen (ofwel: partnerpensioen) ook aandacht verdient. Werknemers denken dat het partnerpensioen automatisch goed geregeld is en zij geliefden verzorgd achterlaten, maar dit is lang niet altijd het geval. Dat kan ze duur komen te staan.


  Is een lager loon bij ziekte van invloed op de pensioenopbouw?

  Vraag & Antwoord Loondoorbetaling bij ziekte Publicatiedatum: 27-03-2023

  Een werknemer is al een geruime tijd afwezig van werk, omdat hij kampt met een ernstige ziekte. In zijn tweede jaar van ziekte krijgt hij nog 70% van zijn loon uitbetaald. Is dit van invloed op zijn pensioenopbouw?


  Ook pensioenopbouw tijdens onbetaald verlof?

  Nieuws Pensioen via de werkgever Publicatiedatum: 11-08-2014

  Als een werknemer ouderschapsverlof opneemt of er een paar maanden tussenuit gaat voor een lange vakantie of opleiding, wat gebeurt er dan met zijn pensioenopbouw? Als u geen loon betaalt, kunt u toch geen pensioenpremie inhouden?


 • 4

  Wat is er belangrijk bij introduceren of wijzigen van de pensioenregeling?

  Regel een pensioen voor uw werknemers

  Tool Pensioen via de werkgever Publicatiedatum: 25-11-2021

  Bied uw werknemers een passende en aantrekkelijke pensioenregeling aan


  Voorbeeld eenzijdig wijzigingsbeding arbeidsvoorwaarden

  Tool Arbeidsvoorwaarden Publicatiedatum: 06-03-2023

  Gebruik dit beding om een eenzijdig wijzigingsbeding in de arbeidsovereenkomst of het personeelshandboek op te nemen.


  Instemming werknemer vereist voor wijziging pensioen

  Nieuws Instemmingsrecht Publicatiedatum: 29-01-2021

  De ondernemingsraad (OR) heeft instemmingsrecht bij het vaststellen, wijzigen of intrekken van de pensioenregeling. Stemt de OR in, dan betekent dat niet dat de individuele werknemer daar ook automatisch aan gebonden is.


  OR heeft niet altijd instemmingsrecht bij pensioenregeling

  Nieuws Instemmingsrecht Publicatiedatum: 13-01-2021

  De ondernemingsraad (OR) heeft instemmingsrecht voor elk voorgenomen besluit van de bestuurder tot vaststelling, wijziging of intrekking van de pensioenregeling. Er zijn echter ook situaties waarin de OR géén gebruik kan maken van dit instemmingsrecht.


  Kunnen we overstappen naar een andere pensioenuitvoerder?

  Vraag & Antwoord Pensioen via de werkgever Publicatiedatum: 15-11-2021

  Onze organisatie wil graag overstappen naar een pensioenregeling bij een andere aanbieder. Wat zijn hierbij de aandachtspunten?


 • 5

  Wat zijn de pensioenverplichtingen van de werkgever bij indiensttreding?

  Pensioenaandachtspunten bij indiensttreding nieuwe werknemer

  Verdiepingsartikel Pensioen via de werkgever Publicatiedatum: 11-11-2019

  Pensioen krijgt niet altijd de aandacht die het verdient. Soms is dit gebaseerd op de veronderstelling dat pensioen van ondergeschikt belang is. Soms vanuit het idee dat niet de werkgever, maar de pensioenuitvoerder erover gaat. Beide veronderstellingen kloppen niet. Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde, waarmee u zich kunt onderscheiden. Bovendien heeft u veel verplichtingen op het gebied van pensioen.


  Voorzie uw werknemer van basisinformatie over pensioen

  Tool Pensioen via de werkgever Publicatiedatum: 30-12-2021

  Gebruik deze gesprekshandleiding om een nieuwe werknemer informatie over uw pensioenvoorziening te geven.


  Wijziging van wettelijk verplichte pensioencommunicatie

  Nieuws Pensioen via de werkgever Publicatiedatum: 18-02-2020

  De informatievoorziening over pensioen kan beter. Dat komt naar voren uit een evaluatie van de Wet pensioencommunicatie. Daarom gaan de wettelijke regels voor pensioencommunicatie veranderen. Ook werkgevers kunnen een steentje bijdragen.


 • 6

  Wat gebeurt er met pensioen bij uitdiensttreding?

  Voorbeeld pensioenontslagbeding

  Tool Arbeidsovereenkomst Publicatiedatum: 12-08-2019

  Spreek middels deze overeenkomst af, dat de arbeidsovereenkomst automatisch eindigt bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.


  Informeer de werknemer goed over zijn pensioen bij uitdiensttreding

  Verdiepingsartikel Pensioen via de werkgever Publicatiedatum: 17-06-2019

  Als een werknemer uit dienst treedt, zijn er verschillende zaken die u moet afhandelen. Pensioen is een arbeidsvoorwaarde die werkgevers hierbij soms over het hoofd zien, terwijl het zeer belangrijk is om dit goed te regelen. Denk aan de afmelding bij de pensioenuitvoerder, het informeren over mogelijk verlies van aanspraken en de mogelijkheid van vrijwillige voortzetting.


  Wat zijn de regels voor waardeoverdracht van pensioen?

  Verdiepingsartikel Pensioen via de werkgever Publicatiedatum: 31-03-2022

  Als een werknemer wisselt van werkgever heeft hij recht op waardeoverdracht van zijn pensioen. De werknemer neemt de waarde van het pensioen dat hij heeft opgebouwd bij de pensioenuitvoerder van zijn vorige werkgever dan mee naar de pensioenuitvoerder bij zijn nieuwe werkgever. Wat komt hier allemaal bij kijken en waar moet u rekening mee houden?


  Zijn we verplicht om partnerpensioen uit te keren?

  Vraag & Antwoord Pensioen via de werkgever Publicatiedatum: 22-07-2019

  Kortgeleden is een werknemer van onze organisatie overleden. Zijn partner vroeg nu om uitbetaling van het partnerpensioen. Maar dat had de werknemer niet opgebouwd. Moeten we dan toch een bedrag uitkeren?


  Persoonlijke pensioengesprekken met werknemers

  Verdiepingsartikel Pensioen via de werkgever Publicatiedatum: 24-11-2021

  Moet ik tot mijn 67e of mijn 70e blijven werken? Kan ik eerder stoppen? En wat gebeurt er dan met mijn inkomen? Het zijn alledaagse vragen in veel organisaties. Lastige vragen, zolang sociale partners en overheid geen duidelijkheid geven waar het pensioenstelsel precies heengaat. Met een persoonlijk pensioengesprek kunt u werknemers helpen bij een financiële planning op de lange termijn en daarmee onzekerheid verminderen.


 • 7

  Wat gaat er veranderen door het pensioenakkoord?

  Wat moet er allemaal in het transitieplan van het pensioenakkoord?

  Vraag & Antwoord Wet toekomst pensioenen Publicatiedatum: 11-08-2023

  Ik heb gehoord dat onze onderneming door het pensioenakkoord als werkgever een pensioentransitieplan moet gaan opstellen? Wat moet daar allemaal instaan?


 • 8

  Meer informatie

  Pensioenen

  Training 1 bijeenkomst (2 dagdelen)

  Voor een werkgever is het pensioen dé belangrijkste arbeidsvoorwaarde. Maar niet alleen voor de werkgever is het pensioenvraagstuk van belang. Ook een financial heeft er mee te maken. Hoe voorkomt u dat het pensioen uit budget loopt? In de communicatie komen de afdeling HR en de OR om de hoek kijken. Kortom, veel mensen in een organisatie hebben te maken met het pensioen van werknemers. In deze training worden de ingewikkelde materie rondom pensioenen en de actuele ontwikkelingen van alle kanten op een begrijpelijke en toegankelijke manier belicht.