Instemmingsrecht OR: arbobeleid

21 juni 2024 | Door redactie

Regelingen op het gebied van arbobeleid, verzuimbeleid en re-integratiebeleid vallen onder het instemmingsrecht van de ondernemingsraad (OR). De wetgever wil namelijk dat de werkgever en werknemers samen verantwoordelijkheid dragen voor het voorkomen en bestrijden van ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Het instemmingsrecht bij arbobeleid in artikel 27, lid d van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) verplicht de bestuurder om elk voorgenomen besluit dat arbeidsomstandigheden van één of meer groepen werknemers kan beïnvloeden, voor te leggen aan de OR voor instemming. Dit instemmigsrecht geldt ook voor de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) (toolbox) en het bijbehorende plan van aanpak (checklist). Hierin brengt de bestuurder in kaart welke risico’s werknemers lopen bij de uitvoering van hun taken en welke concrete maatregelen hij treft om die risico's te beperken of weg te nemen. Zaken die daarin zijn vastgelegd, zijn bijvoorbeeld bedrijfshulpverlening (bhv), het anti-rookbeleid en de gedragscode. 

De OR moet naleving voorschriften bevorderen 

Naast het instemmingsrecht heeft de OR ook in het algemeen veel te zeggen over de arbeidsomstandigheden, het ziekteverzuim of het re-integratiebeleid van de organisastie. De OR heeft namelijk ook de stimulerende taak om de naleving van de voor de onderneming geldende voorschriften op het gebied arbeidsomstandigheden en arbeids- en rusttijden van de in de onderneming werkzame personen te bevorderen (artikel 28, lid 1 WOR). 

OR moet aan de bel trekken

Voldoet het beleid of de uitvoering ervan niet aan de voorschriften, dan moet de OR dus aan de bel trekken bij de bestuurder. Als een werknemer ziek is, treedt bijvoorbeeld de Wet verbetering poortwachter (WVP) in. Deze wet is erop gericht om zieke werknemers zo snel mogelijk terug te laten keren op de werkvloer. Daarbij hebben zowel werknemers als werkgevers bepaalde plichten. Daarmee moet de bestuurder dus ook rekening houden in het re-integratiebeleid. Zo is de werkgever minimaal twee jaar verantwoordelijk voor zieke werknemers. De OR kan de bestuurder hierbij ondersteunen door bijvoorbeeld suggesties te doen om zieke werknemers aangepast werk binnen of buiten de organisatie aan te bieden. 

Meer lezen over het instemmingsrecht van de OR? Zie ook: