Zo regelt u ontslag van een zieke werknemer

Het opzegverbod bij ziekte staat eraan in de weg om een werknemer te ontslaan vanwege zijn arbeidsongeschiktheid. Dat neemt niet weg dat een ontslag om andere redenen wel mogelijk is, ook al is de werknemer ziek. Er gelden dan wel strengere eisen voor het ontslag. Deze toolbox helpt u om een ontslag om andere redenen dan arbeidsongeschiktheid goed voor te bereiden.

 • 1

  Download de interactieve checklist

  Zo regelt u ontslag van een zieke werknemer

  Kies de juiste aanpak bij iedere ontslagvorm

  Veel werkgevers én werknemers denken dat een arbeidsongeschikte werknemer niet ontslagen kan worden. Hoewel werknemers inderdaad beschermd worden door het opzegverbod bij ziekte is ontslag om een andere redenen dan arbeidsongeschiktheid toch mogelijk. Deze toolbox helpt u bij het bepalen van de mogelijkheden om een arbeidsongeschikte werknemer te ontslaan en de regels die daarbij gelden.

 • 2

  Wat u moet weten over ontslag bij ziekte

  Ontslagbescherming van werknemer die arbeidsongeschikt is

  Verdiepingsartikel Ontslag Publicatiedatum: 02-01-2024

  Als uw werknemer ziek is, heeft u te maken met verschillende verplichtingen. Zo heeft u de taak om de re-integratie in goede banen te leiden en moet u ten minste 70% van het (dag)loon doorbetalen tijdens de eerste twee jaar van ziekte. Bovendien geldt er een opzegverbod tijdens ziekte. Over dit opzegverbod bestaan weleens misverstanden bij werkgevers.


  Vanaf wanneer geldt het opzegverbod bij ziekte?

  Vraag & Antwoord Ontslag Publicatiedatum: 11-03-2024

  We hebben een werknemer verteld dat we hem willen ontslaan. Direct na die mededeling heeft hij zich ziekgemeld. Nu vragen we ons af: vanaf wanneer geldt het opzegverbod bij ziekte (en tot wanneer)?


  Herplaatsingsplicht

  Infographic Ontslag Publicatiedatum: 29-01-2024

  Voor een ontslag wegens reorganisatie of na twee jaar arbeidsongeschiktheid moet werkgever aannemelijk maken dat hij de werknemer niet binnen een redelijke termijn kan herplaatsen of dat herplaatsing ‘niet in de rede’ ligt.


  Opzegverbod bij ziekte moeilijk te omzeilen

  Nieuws Ontslag Publicatiedatum: 22-06-2023

  Als een werkgever een arbeidsongeschikte werknemer wil ontslaan wegens wangedrag, kan dat alleen als er geen enkel verband bestaat tussen de reden van het ontslag en de arbeidsongeschiktheid van de werknemer. Anders is het opzegbeding bij ziekte van toepassing. Dat blijkt uit een recente zaak bij Hof Den Bosch.


  Deskundigenoordeel van UWV nodig bij ontslag zieke werknemer?

  Verdiepingsartikel Ontslag Publicatiedatum: 09-08-2023

  Vermoedelijk bent u wel bekend met de mogelijkheid een deskundigenoordeel aan te vragen bij UWV. Het oordeel kan helpen de twijfels over het al dan niet arbeidsongeschikt zijn van een werknemer weg te nemen en kan helpen bij het bepalen of er voldoende re-integratie-inspanningen zijn geleverd. Minder bekend is dat u soms ook een deskundigenoordeel nodig heeft als u afscheid wilt nemen van een werknemer.


  Tijdens hoger beroep pas opzegverbod claimen mag

  Nieuws Opzegverboden Publicatiedatum: 19-08-2019

  Als een werknemer zich pas tijdens het hoger beroep van de ontslagzaak op een opzegverbod beroept, is het toch geldig. Dat blijkt uit een recente uitspraak van de Hoge Raad.


  Verzwijgen ziekte leidt tot vernietiging contract

  Nieuws Re-integratie Publicatiedatum: 01-07-2022

  Verzwijgt een werknemer bij indiensttreding dat hij ziek is en dat hij bij zijn vorige werkgever (deels) arbeidsongeschikt uit dienst is gegaan, dan mag zijn nieuwe werkgever mogelijk de arbeidsovereenkomst vernietigen. Dat blijkt uit een zaak bij de kantonrechter in Den Haag.


  Termijnen in het arbeidsrecht

  Verdiepingsartikel Arbeidsrecht Publicatiedatum: 27-02-2023

  In de wet zijn vervaltermijnen opgenomen die gelden als een werknemer wil opkomen tegen bijvoorbeeld een ontslag op staande voet of een opzegging in strijd met een opzegverbod. Welke vervaltermijnen gelden er en wanneer begint zo’n termijn te lopen? Gaat het om ‘strikte’ termijnen of zijn er omstandigheden waaronder een rechter na het verstrijken van een vervaltermijn toch een verzoekschrift in behandeling neemt?


  Opzegverbod bij ziekte geldt ook voor bestuurder

  Nieuws Ondernemingsrecht Publicatiedatum: 27-06-2022

  Aandeelhouders hebben de macht om een statutair bestuurder van een bv te ontslaan. Maar net als een reguliere werknemer kan die bestuurder een beroep doen op het opzegverbod bij ziekte. Een directeur die zich ziek had gemeld kon dus niet ontslagen worden door de aandeelhouders, zo oordeelde de rechtbank.


  Geldt het uitzendbeding nu wel of niet bij ziekte?

  Vraag & Antwoord Uitzendkrachten & gedetacheerden Publicatiedatum: 02-01-2024

  Het stond al zo’n 20 jaar in de uitzend-cao: de regel dat het contract van een uitzendkracht kan eindigen bij ziekte. Lange tijd is hierover geen discussie geweest. Tot in 2020 het gerechtshof de rechtsgeldigheid van deze regel in twijfel trok. Dus nu vragen we ons af: geldt het uitzendbeding nu wel of niet bij ziekte?


 • 3

  Ontslag bij einde opzegverbod bij ziekte

  Tips voor een soepel arbeidsongeschiktheidsontslag bij UWV

  Verdiepingsartikel Ontslag Publicatiedatum: 25-04-2024

  Na twee jaar arbeidsongeschiktheid vervalt meestal het opzegverbod voor zieke werknemers. Na dit moment kan uw organisatie een arbeidsongeschikte werknemer ontslaan. Dat mag ze echter niet zomaar doen; hiervoor is een ontslagvergunning nodig van UWV. Op de website van UWV staat een formulier waarmee het ontslag is aan te vragen. Wat mag niet over het hoofd gezien worden? En waar gaat het nog weleens mis?


  Compensatie voor de transitievergoeding

  Infographic Transitievergoeding Publicatiedatum: 14-02-2022

  Een werkgever die een werknemer na twee jaar ziekte ontslaat, moet een (transitie)vergoeding aan hem betalen. Per 1 april 2020 kunnen werkgevers een compensatie aanvragen bij UWV voor deze (transitie)vergoeding.


  Vóór einde wachttijd geen compensatie transitievergoeding

  Nieuws Transitievergoeding Publicatiedatum: 25-02-2022

  Als een werknemer een IVA-uitkering krijgt toegekend én met een vaststellingsovereenkomst uit dienst treedt vóór hij twee jaar ziek is, heeft een werkgever geen recht op compensatie van de betaalde ontslagvergoeding. Dat laat minister van Gennip van SZW in een antwoord op Kamervragen weten.


  Slapende dienstverbanden en compensatie transitievergoeding

  Verdiepingsartikel Ontslag met wederzijds goedvinden Publicatiedatum: 11-03-2024

  Al een geruime tijd geldt dat werkgevers een compensatie kunnen ontvangen voor transitievergoedingen bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Die compensatie is bedoeld als oplossing voor het fenomeen slapende dienstverbanden. Regelmatig verschijnt er nog rechtspraak over dit thema. Uit deze rechtspraak zijn enkele algemene lessen te trekken.


  Voorbeeld ontslagbrief door opzegging

  Tool Ontslag Publicatiedatum: 22-04-2024

  Met deze maatwerkbrief kunt u snel en eenvoudig een arbeidsovereenkomst opzeggen, met inachtneming van de juiste opzegtermijn.


 • 4

  Ontslag bij onvoldoende re-integratie-inspanningen

  Wees helder bij weigerende arbeidsongeschikte

  Nieuws Re-integratie Publicatiedatum: 16-03-2015

  Weigert een zieke werknemer volledig mee te werken aan zijn re-integratie, dan mag u onder voorwaarden de loonbetaling onderbreken. Ontslag op staande voet is echter niet toegestaan, behalve als er bijkomende omstandigheden zijn.


  Ontslag door niet naleven re-integratieplicht?

  Nieuws Ontslag Publicatiedatum: 02-02-2017

  Een werkgever kan een zieke werknemer ontslaan als hij onvoldoende meewerkt aan zijn re-integratie. Wel geldt de voorwaarde dat de werknemer ernstig verwijtbaar moet hebben gehandeld.


  Stap voor stap door de Wet verbetering poortwachter

  Toolbox Wet verbetering poortwachter Publicatiedatum: 22-05-2023

  Bij arbeidsongeschiktheid is de Wet verbetering poortwachter van toepassing. In deze wet is geregeld welke stappen u moet ondernemen om uw werknemer te re-integreren in zijn eigen werk of ander werk. Voldoet u niet aan deze regels, dan kunt u een verhaalsanctie of een loonsanctie krijgen. Deze toolbox helpt u alle stappen uit de Wet verbetering poortwachter correct en succesvol te doorlopen.


  Snel aan de slag met loonopschorting of loonstop bij ziekte

  Toolbox Loondoorbetaling bij ziekte Publicatiedatum: 12-01-2024

  Als een zieke werknemer onvoldoende meewerkt aan zijn re-integratie, moet uw organisatie kunnen ingrijpen. De werkgever heeft in zo'n situatie de keuze tussen twee verschillende loonsancties. Dit zijn de loonstop of de loonopschorting. Het is belangrijk dat uw organisatie de juiste sanctie kiest én communiceert. Deze toolbox geeft u de handvatten om de passende aanpak te kiezen en hulpmiddelen om de werknemer hierover te informeren.


 • 5

  Ontslag vanwege reorganisatie tijdens ziekte

  Opzegverbod bij ziekte bij reorganisatie

  Nieuws Opzegverboden Publicatiedatum: 19-03-2024

  Moet uw organisatie vanwege bedrijfseconomische redenen inkrimpen, dan is het niet mogelijk om afscheid te nemen van zieke werknemers via UWV. Dit is alleen anders bij een bedrijfssluiting.


  Tactvol ontslag mededelen vanwege reorganisatie

  Tool Ontslag Publicatiedatum: 16-01-2023

  Gebruik deze gesprekshandleiding om duidelijk en gepast het bedrijfseconomische ontslag van een werknemer aan hem mede te delen.


 • 6

  Ontslag vanwege frequent verzuim

  Ontslag vanwege frequent ziekteverzuim

  Tool Verzuim Publicatiedatum: 24-11-2022

  Een ontslag vanwege frequent ziekteverzuim is alleen mogelijk als de regelmatige afwezigheid van de werknemer onaanvaardbare gevolgen heeft.


  Ontslag wegens frequent verzuim is in de praktijk een hele opgave

  Verdiepingsartikel Ontslag Publicatiedatum: 04-11-2022

  Iedere werknemer is weleens ziek. Vervelend, maar vaak is verzuim tijdelijk en kan de werknemer weer snel aan de slag. Soms duurt de afwezigheid door ziekte langer en maken de werkgever en werknemer afspraken over de re-integratie. Maar wat kunt u arbeidsrechtelijk als de werknemer zich om de haverklap ziek en weer beter meldt?


 • 7

  Ontslag AOW'er tijdens ziekte

  De inzet van AOW-gerechtigden heeft zo z’n voordelen

  Verdiepingsartikel AOW Publicatiedatum: 26-06-2023

  Gaat u op zoek naar een nieuwe werknemer, dan heeft u doorgaans een bepaald profiel voor ogen waar de kandidaat aan moet voldoen. Werkgevers denken daarbij niet altijd aan een ouder persoon, ook omdat sommigen vooroordelen hebben. Zo zouden ouderen vaker en langer ziek zijn en zouden ze flexibiliteit missen. Of dit nu waar is of niet: voor AOW-gerechtigden gelden een aantal aparte, voordelige regels.


  Voorbeeld ontslagbrief AOW-gerechtigde

  Tool AOW Publicatiedatum: 21-10-2019

  Bevestig de opzegging van de arbeidsovereenkomst aan uw werknemer. Hulp nodig? Gebruik dan deze voorbeeldbrief.


  Wanneer geen recht op een transitievergoeding bij einde tijdelijk contract?

  Vraag & Antwoord Transitievergoeding Publicatiedatum: 23-10-2023

  Het contract van één van onze werknemers loopt binnenkort af. Deze werknemer heeft de kantjes ervan afgelopen en na een slaande ruzie met zijn collega was de maat voor ons vol. De werknemer zegt dat hij recht heeft op de transitievergoeding, omdat wij de arbeidsovereenkomst niet hebben verlengd. Voor ons voelt dit erg onrechtvaardig. Wij vinden dat hij daar vanwege zijn gedrag geen recht op heeft. Wanneer geen recht op een transitievergoeding bij einde tijdelijk contract?